சினிமா – சில நினை...

ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஒரு வகையான தொடர் விளையாட்டுகள் வலைப்பதிவுகளை சில காலத்திற்கு ஆக்கிரமித்துக் கொள்கின்றது. இந்த முறை சினிமா குறித்தானதொரு ஆட்டம்.சினிமா...